NIK: Polsce grożą kary za niewypełnienie norm dotyczących recyklingu | Narodowcy.net

NIK: Polsce grożą kary za niewypełnienie norm dotyczących recyklingu

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport pt. „Realizacja zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”. Raport ten zawiera informację, że istnieje ryzyko iż Polska nie osiągnie w 2020 roku wyznaczonego unijnymi regulacjami 50 proc. poziomu odpadów, które są recyklingowane.

We wnioskach z w/w raportu NIK wskazuje na konieczność zwiększenia działań w aspekcie recyklingu odpadów na wszystkich szczeblach, od gminy, poprzez regiony do Ministerstwa Środowiska. Najwyższa Izba Kontroli przypomina, że jeśli Polsce nie uda się dojść do 50 proc. poziomu recyklingu, to grożą jej wysokie kary finansowe ze strony Uni.

Zdaniem NIK sytuację tę może poprawić obligatoryjne włączenie do obliczania poziomu recyklingu odpadów komunalnych zebranych w punktach skupu „surowców wtórnych”. Według kontroli żadna z badanych gmin, na terenie których istnieją punkty skupu tzw. „surowców wtórnych” w statystykach dotyczących recyklingu odpadów nie uwzględniała tych, które zostały zebrane w punktach skupu.

Włączenie tych danych do oficjalnych statystyk bez wątpienia poprawiłoby wskaźniki recyklingu. Najlepiej pokazuje to sytuacja w Zielonej Górze. Tam Rada Miasta uchwaliła obowiązek raportowania przez punkty skupu ilości zebranych surowców. Od razu (w 2015 r.) poziom odzysku skoczył o 25 proc. Dlatego, zdaniem NIK, takie rozwiązanie stanowi dobry przykład i powinno być stosowane przez inne gminy – podał NIK.

Izba przypomina, że na mocy unijnych regulacji Polska powinna w 2020 r. osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (w 2014 r. wyniósł on 21 proc.). Niepokój Najwyższej Izby Kontroli budzi fakt, że w 14 z 22 badanych gmin poziom odzyskiwania takich surowców w 2016 r. zmalał w porównaniu z rokiem poprzednim – napisano.

NIK ustaliła także, że w połowie kontrolowanych gmin dane sprawozdawcze, w tym dane o poziomie recyklingu, były nierzetelne. Zwróciła także uwagę na wysokie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. W 22 gminach objętych kontrolą kwota ta stale wzrastała i na koniec pierwszego półrocza 2017 r. osiągnęła poziom 49 mln zł. Najwyższe zaległości mają w szczególności Wrocław i Warszawa (odpowiednio ponad 21 mln zł i ponad 12 mln zł).

źródło: kresy.pl

Komentarze